Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/1457, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.