Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.