Statistiska Centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utländska handelskrediter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.