Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om IT-undersökningar

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 30 mars 2011 (diarienummer N 2008:05/2011/110). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.