Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag inom tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Statistiska centralbyråns nu gällande föreskrifter på området (SCB-FS 2009:3). Förslaget innebär att fler företag i olika branscher ska omfattas av lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt omsättningsstatistik. Utvidgningen av föreskrifterna följer av krav från nationalräkenskaperna och ska bl.a. ligga till grund för beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt. Omkring 12 700 företag anges beröras av uppgiftsskyldigheten avseende omsättningsstatistik och 2 000 företag av uppgiftsskyldigheten avseende lagerstatistik