Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Strålsäkerhetsmyndighetens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europarådets direktiv 2013/59/Euroatom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.