Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till revidering av föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12)

Rubricerade ärende, diarienummer SSM2014-2916, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet väljer att inte yttra sig över förslaget på grund av särskilda omständigheter i det enskilda ärendet.