Strålsäkerhetsmyndighetens konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL

Rubricerat ärende, ert diarienummer SSM 2010-1032, har remitterats till Regelrådet med önskemål om en förnyad bedömning av konsekvensutredningen. Regelrådet har den 28 september 2011 avgett yttrande över ett tidigare remitterat ärende på området, vårt diarienummer N 2008:05/2011/298.

Regelrådet finner inte anledning att göra en förnyad bedömning av den nu remitterade konsekvensutredningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.