Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021-X)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2021/00971, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.