Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier Rubricerade ärende, diarienummer 11-2845-14, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.