Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2019/02213/FST, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.