Sveriges Lantbruksuniversitets redovisning av regeringsuppdrag om möjligheter till intensivodling av skog

Sveriges Lantbruksuniversitets redovisning av regeringsuppdrag om möjligheter till intensivodling av skog Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo 2009/2619, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller fyra alternativa förslag till precisering av vad som ska anses som jordbruksproduktion (i samband med odling) enligt 12 kap. 9 § miljöbalken samt ett resonemang om behovet av förändringar i miljöbalken och skogsvårdslagstiftningen. Något slutligt förslag till författningstext har inte presenterats. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.