Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.