Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem och (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/1593, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget följer såvitt kan beömas i allt väsentligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.