Swedacs förslag om upphävande av föreskrifter av (STAFS 2000:10) för certifierings- och kontrollorgan (besiktningsorgan) för verksamhet enligt 18 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.