Swedacs förslag till föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar personer

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.