Swedacs förslag till föreskrifter om kontrollstämpling av ädelmetallarbeten

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/2646, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.