Swedacs förslag till regler om flexibel ackreditering, ändrade regler om hänvisning till ackreditering samt införande av regler om informationsskyldighet vid återkallad ackreditering

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.