Yttrande över betänkandet Trygghetssystem för företagare (SOU 2008:89)

I betänkandet föreslås ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön, socialavgiftslagen (2000:980), lagen om (1994:1920) om allmän löneavgift, lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Förslagen omfattar bl.a. begreppet företagare inom sjukförsäkringen, beräkningen av företagares sjukpenninggrundande inkomst, antalet karensdagar för egenföretagare, utvidgning av rätten till föräldrapenning vid vård av sjukt barn, översyn av företagares förmåner i arbetslöshetsförsäkringen samt ett generellt högkostnadsskydd avseende arbetsgivares sjuklönekostnader.