Yttrande över Finansdepartementets promemoria Koncernavdrag i vissa fall, m.m.

I promemorian föreslås att det i inkomstskattelagen (1999:1229) ska införas regler om koncernavdrag. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag kan få avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag om detta försatts i likvidation och likvidationen har avslutats. Rätten till avdrag är begränsad i olika hänseenden. Exempelvis bortfaller avdragsrätten om dotterföretaget de senaste tio åren före likvidationen överlåtit en väsentlig del av rörelsen till ett intresseföretag. Vidare minskas avdragets storlek med belopp som dotterföretaget under de tio åren närmast före likvidationen överfört till ett intresseföretag genom avdragsgill utdelning eller underprisöverlåtelse. Avsikten med dessa begränsningar är att förhindra att avdrag medges för annat än verkliga förluster. Beräkningen av avdragets storlek ska göras både enligt lagstiftningen i den utländska stat där dotterföretaget hör hemma och som om dotterföretaget varit ett svenskt aktiebolag med motsvarande inkomster i Sverige. Bakgrunden till förslagen är att Regeringsrätten i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref.13, m.fl.) funnit att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa fall strider mot EG-rätten.

Taggar:

koncernavdrag