Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets remiss med förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Det framgår av rubricerad remiss att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i konsekvensutredningen har gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av förslag som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.