Tillfälliga lättnader i reglerna om tillstånd till fiskodling (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/01456/RS, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 20 maj 2020 med angiven svarstid den 27 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.