Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/08388/L3, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.