Tillsyn över intygsgivare (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2017/08131/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

intygsgivare