Tillväxtverkets remiss av förslag till ändring i föreskrifter till om statsbidrag till kooperativ utveckling (TVFS 2010:2)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende