Yttrande över förslag Konsekvensutredning av föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidshandläggning.   Förslaget innebär i huvudsak ett förtydligande om vilka kostnader som är ersättningsgilla vid kompetensinsatser som anordnas internt eller av företag inom samma koncern samt vilket underlag som ska lämnas in vid avstämning.

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen m.m.

I remissen ingår förslag till ändring av Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet. I sak anges förslaget innebära att för projekt som beviljas medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) från och med den 1 augusti 2019 blir det möjligt att använda nya modeller för beräkning av stödberättigade kostnader. Ett skäl för införande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tillvaxtverkets-forslag-till-andring-av-foreskrifter-om-stod-fran-de-regionala-strukturfondsprogrammen-m-m/

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering och ersätter föreskriften SCB – FS 1997:12. Det föreslås att uppgifter om rums- och stuguthyrning, vandrarhemboende, camping samt stug- och lägenhetsförmedling på begäran ska lämnas en gång per månad till Statistiska centralbyrån (SCB). Det anges att den största förändringen i den nya föreskriften är... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tillvaxtverkets-forslag-till-foreskrifter-om-skyldighet-for-foretag-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-inkvartering/

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Tillväxtverkets författningssamling (TVFS) 2015:1 innehåller förenklade redovisningsalternativ för att beräkna de indirekta kostnaderna, så kallade OH-kostnader vid genomförandet av projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Föreskriften omfattar i dag två schablonsatser för OH-kostnader, 20 procent för personal vid universitetet och högskolor och 15 procent för projekt och personalkategorier som inte passar in i ovan nämnda schablonsats. Remissen innehåller... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tillvaxtverkets-forslag-till-andring-av-foreskrifter-om-stod-fran-regionala-strukturfondsprogrammen-och-det-nationella-regionalfondsprogrammet-2/

Alla nyheter