Yttrande över förslag Konsekvensutredning av föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidshandläggning.

 

Förslaget innebär i huvudsak ett förtydligande om vilka kostnader som är ersättningsgilla vid kompetensinsatser som anordnas internt eller av företag inom samma koncern samt vilket underlag som ska lämnas in vid avstämning.

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen m.m.

I remissen ingår förslag till ändring av Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

I sak anges förslaget innebära att för projekt som beviljas medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) från och med den 1 augusti 2019 blir det möjligt att använda nya modeller för beräkning av stödberättigade kostnader. Ett skäl för införande av några av de nya modellerna anges vara ett nytt EU-rättsligt krav på att de stödberättigade utgifterna i projekt där offentligt stöd är högst 100000 euro ska beräknas med schabloner, enhetskostnader eller klumpsummor. För de flesta slags projekt under denna nivå anges det bli obligatoriskt att använda en eller flera av de nya modellerna. Förslaget anges innefatta fem modeller[1]: enhetskostnad för personal, klumpsumma för projekt, schablon för personalkostnader, schablon för alla faktiska projektkostnader exklusive personal och schablon 25 procent för indirekta kostnader.

[1] Modellen enhetskostnad för personal anges medföra att stödmottagaren behöver tidsredovisa men slipper redovisa lönespecifikationer och projektbokföring av personalkostnaderna. Klumpsumma för projekt anges innebära att en klumpsumma baseras på en budget för det enskilda projektet. Schablon för personalkostnader anges beräknas som ett påslag med 20 procent på projektets övriga direkta kostnader och medför att stödmottagaren slipper tidsredovisa och slipper redovisa lönespecifikationer och projektbokföring av personalkostnaderna. Schablon för alla faktiska projektkostnader exklusive personal anges innebära att allt utom personalkostnaderna beräknas som ett påslag med 40 procent på personalkostnaderna. Modellen anges medföra att stödmottagaren slipper redovisa dokumentation om andra utgifter än personalkostnaderna. Schablon 25 procent för indirekta kostnader anges innebära att indirekta kostnader beräknas med 25 procents påslag.

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering och ersätter föreskriften SCB – FS 1997:12. Det föreslås att uppgifter om rums- och stuguthyrning, vandrarhemboende, camping samt stug- och lägenhetsförmedling på begäran ska lämnas en gång per månad till Statistiska centralbyrån (SCB). Det anges att den största förändringen i den nya föreskriften är campingstatistiken som idag inte omfattas av uppgiftslämnarplikt. Förändringarna anges även vara att uppgifter om logiintäkt för vandrarhem anslutna till Svenska Turistföreningen (STF), logiintäkt för camping, variabeln rum för vandrarhem samt totalen per målgrupp för vandrarhem ska omfattas av uppgiftslämnarplikt

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Tillväxtverkets författningssamling (TVFS) 2015:1 innehåller förenklade redovisningsalternativ för att beräkna de indirekta kostnaderna, så kallade OH-kostnader vid genomförandet av projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Föreskriften omfattar i dag två schablonsatser för OH-kostnader, 20 procent för personal vid universitetet och högskolor och 15 procent för projekt och personalkategorier som inte passar in i ovan nämnda schablonsats. Remissen innehåller förslag till ändring av 15 § första punkten TVFS 2015:1 så att den även ska innefatta en tredje schablonsats om 25 procent för projekt som har sådana likheter med Horisont 2020 att de faller inom ramen för någon av de kombinationerna av insatstyper och investeringsprioriteringar som framgår av artikel 20 a) i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014.

Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Tillväxtverkets remiss av förslag till ändring i föreskrifter till om statsbidrag till kooperativ utveckling (TVFS 2010:2)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Tillväxtverkets förslag till föreskrift om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Yttrande över Tillväxverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag

I remissen föreslås att Verket för näringslivsutvecklings, Nutek, föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2007:4) om regionalt transportbidrag ska upphävas och ersättas av de föreslagna föreskrifterna. Dessa innehåller språkliga förenklingar, rättelser samt ett sakligt förtydligande av Nutek :s nu gällande föreskrifter. Tillväxtverket anger i sin konsekvensutredning att de föreslagna föreskrifterna inte innebär några förändringar i sak och att de därför inte får några praktiska konsekvenser, dock möjligen med undantag för att de språkliga förbättringarna kan bidra till ett enklare ansökningsförfarande och därmed minska de administrativa kostnaderna för de företag som berörs. I konsekvensutredningen har inte redogjorts för konsekvenserna av de bestämmelser som föreslås föras in materiellt sett oförändrade från de nu gällande föreskrifterna.

Alla nyheter