Tjänstehundsavelsutredningens betänkande Bättre marknad för tjänstehundar (SOU 2010:21)

Den föreslagna författningen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.