Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. Rubricerat ärende, ert diarienummer Sty 2011/144, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, i de delar som omfattas av Regelrådets granskning, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.