Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Föreskriftsförslag ()