Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västernorrlands län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2018/31267, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.