Trafikverkets föreskrifterom hastighetsbegränsning på väg 723 i Västra Götalands län

Rubricerat ärende, ert dnr TRV 2011/51172, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.