Trafikverkets förslag till föreskrifter för Kronobergs län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:25) om bärighetsklasser i Kronobergs län

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag