Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg E6, Skåne län

Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg E6, Skåne län Rubricerat ärende, ert diarienummer TRV 2011/74381, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.