Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg E6, Västra Götalands län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.