Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2016/2519, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.