Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 580.01 i Norrbottens län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2012/23446, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

Väg 580.01