Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län, mfl

Rubricerade ärenden, era diarienummer TRV 2012/1483, TRV 2012/1501, TRV 2012/1554, TRV 2012/22805, TRV 2012/22910, TRV 2012/22810, TRV 2012/22913, TRV 2012/1533, TRV 2012/26420, TRV 2012/26425, TRV 2012/26430, TRV 2012/26412 samt TRV 2012/29095 har remitterats till Regelrådet.

 Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i dessa ärenden.