Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E18 i Örebro län

Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E18 i Örebro län Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2010/90837, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i dessa ärenden.