Trafikverkets förslag till föreskrifter om riksväg i Västmanlands och Dalarnas län

Rubricerat ärende, ert dnr TRV 2012/23097, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Taggar:

Riksväg