Trafikverkets förslag till föreskrifter om upphävande av föreskrifter (VVFS 2009:366) om väg 266

Rubricerat ärende, ert diarienummer TRV 2012/26415, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.