Trafikverkets förslag till föreskrifter om upphävande av föreskrifterna TRVFS 2012:5 om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E18 i Täby och Danderyds kommuner, Stockholms län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.