Trafikverkets förslag till ny beräkningsmodell för statsbidrag till enskild väghållning

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.