Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 27, Blekinge län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2013:37) om hastighetsbegränsning på väg 27 i Blekinge län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2015/26010, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Trafikverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriftsförslaget inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.