Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län (2)

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län Rubricerat ärende, ert diarienummer TRV2011/37644, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.