Trafikverkets förslag till upphävande av föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E22, Blekinge län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.