Trafikverkets remiss av förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 176 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.