Trafikverkets remiss av förslag till nya föreskrifter för väg 27, Jönköpings län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.