Trafikverkets remiss om hastighet på E4 i Västernorrlandslän

Trafikverkets remiss om hastighet på E4 i Västernorrlandslän Rubricerat ärende, ert diarienummer TRV 2011/49518, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.