Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-15089, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.