Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge ett yttrande.